bg | en
Новини
Новини
Европейски проект на фондация „Агапедия-България“ - АСИРОМА

Фондация „Агапедия-България“ е партньор в международен проект, наречен АСИРОМА. Целта на проекта е чрез качествено обучение на педагогически български специалисти от немски обучители с дългогодишен опит да се намали преждевременното отпадане от училище при младежи в неравностойно положение. През месеците декември, 2013 и февруари, 2014 в Интерпред се проведоха първите информационни срещи, на които бяха разяснени подробности от проекта за всички заинтересовани: целеви план, модули на обученията, очаквани резултати и др. Участваха учители от държавни училища, в които се обучават предимно деца от ромски произход; педагози и възпитатели от Центрове за настаняване от семеен тип от София и страната; социални работници от неправителствени организации. Предстои формиране на група от 20 специалисти, които ще повишат квалификацията си в три петдневни обучения през 2014 и 2015 година. Първото обучение ще се проведе от 29 март до 02 април, 2014 година в София. Разходите за нощувки, храна и материали на участниците от провинцията ще бъдат поети от бюджета на проекта.

Вижте повече

© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio