bg | de
Новини
Новини
План график дейности
12 July 2018


2018 2019 2020
17 юли – първа информационна среща за 10 деца, настанени в ЦНСТ – София с цел подробно запознаване със целите и предстоящите дейности на проекта. Европейска столица на културата Пловдив – 2019:
10 деца от София ще посетят заедно 10 деца от Пловдив част от събитията с визия „Културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората“ 3 дни
МАРТ
Поход на Витоша с цел почистване на замърсен район 10 деца от София
Септември – първа информационна среща за 10 деца, настанени в ЦНСТ – Пловдив с цел подробно запознаване със целите и предстоящите дейности на проекта. АПРИЛ-МАЙ
Поход на Витоша с цел почистване на замърсен район 10 деца от София
Пловдив:
Посещение на творчески работилници в квартал „Капана“, 3 дни 20 деца /София и Пловдив/
СЕПТЕМВРИ – Пловдив, 3 дни
10 деца от София ще посетят заедно с 10 деца от Пловдив част от събитията в „Есенен салон на изкуствата“
ЮНИ
Маратон в Южен парк: 10 деца от София
Маратон на Гребна база: 10 деца от Пловдив
Пролетно велошествие
10 деца от София / Пловдив
ОКТОМВРИ: поход на Витоша и почистване на замърсен терен 10 деца от София СЕПТЕМВРИ: поход ба Витоша и почистване на замърсен терен Участие на деца от София и Пловдив в заключителна конференция на проекта с цел представяне на постигнатите резултати
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ:
Участие в Немски коледен базар 10 деца от София
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ:
Участие в Немски коледен базар 10 деца от София
Край на проекта :
08.06.2018 г
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ:
Участие в Благотворителен базар на Международен женски клуб 10 деца от София

Проект „BG05M9OP001-2.009-0006 „Да пораснеш е мисия“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio