bg | de
Новини
Новини
НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2018
3 January 2019


Благодарение на предоставената възможност за закупуване на материали, с които да се изработят коледни картички, бижута и други сувенири и като част от планираните дейности към проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, 10 деца и младежи, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип в София имаха възможност да изложат своите саморъчно изработени продукти в Благотворителната къща на Немския коледен базар.

През четирите дни участие /17-20.12.2018 г/, младежите разпространиха 40 рекламни флаери към проекта с цел повишаване информираността на местната общност относно финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio