ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

Лицензът за Център за настаняване от семеен тип ни дава право да се грижим за деца от 7 до 18-годишна възраст. Всички стаи са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата. За тях денонощно се грижи екип от обучени възпитатели, които им осигуряват подкрепа във всяко отношение. Заедно се грижат за чистотата на апартамента, заедно пазаруват и готвят, учат и пишат домашни, гледат телевизия, посещават театри и кина – както в едно нормално семейство. Освен това ежеседмично децата се посещават и консултират от социален работник и психолог, които помагат за своевременното преодоляване на препятствията в личностното им израстване.

Целта на програмите „Защитено жилище” и „Център за настаняване от семеен тип” е децата да израстват в среда близка до семейната, а не да вегетират в институции. Да им даде възможност в атмосфера на домашен уют да се развиват хармонично; да им се осигурят основните човешки потребности от подкрепа, дом, топлина. Да имат модели на поведение, достойни за подражание, които да им помогнат да се развият като пълноценни личности.

TOP