Доброволци

Над 25 души между 19 и 43 години са участвали в дейностите на фондацията от учредяването й до настоящия момент.

Отговорности на доброволеца:
За всеки доброволец се създава индивидуална длъжностна характеристика, която е обвързана с:

  - конкретното време, в което той пристига и приоритетите на работата във фондацията за този период;
  - владеенето на български език и/или времето, за което доброволецът започва да борави с него;
  - персоналните качества и умения на доброволеца;
  - личното му отношение към деца, лишени от родителска грижа;
  - степента на мотивираност на кандидата.


Обобщено, задълженията на доброволците са:

  - превод на конкретни проекти;
  - търсене на начини за финансиране на проекти или специфични нужди на децата;
  - езиково обучение;
  - пряка работа с деца и младежи в неравностойно положение.
TOP