КОНСУЛТАЦИИ С ЮРИСТ


    От месец август, 2019 г към екипа на проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ се присъедини юрист, който предлага правни консултации на децата и младежите, настанени в ЦНСТ към фондация „Агапедия България“.

    Диляна Гитева вече проведе няколко групови и индивидуални презентации и консултации, чрез които ги запозна с основни правни понятия като „Правоспособност и дееспособност; Лични документи; Физичеки и юридически лица; Сделки; Давност; Право на собственост, Договор“ и други.

    Чрез интерактивен подход младежите имаха възможност да научат нови термини, да задават активно въпроси и коментират свободно темите.

    Особен интерес имаха по темата за договорите – сключване, изпълнение и прекратяване.

    Всички теми са включени в „Програма за професионално и личностно развитие“ и ще бъдат дискутирани в групов и индивидуален формат с цел подкрепа на личностното развитие на децата и тяхното успешно социално включване.

    Юристът ще работи с участниците в проекта до края на месец април, 2020 г.


TOP