Лагер в ПЛОВДИВ - европейската столица на културата


    От 20.09.2019 до 23.09.2019 в гр. Пловдив децата и младежите от резидентни услуги в София и Пловдив, участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ посетиха общо 8 събития и творчески работилници, включени в програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата“ с визия „Културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората“.

    Концерт под Небет Тепе; демонстрация на мраморна техника, посещение на забележителния със своята архитектура Римски стадион; разходка из всички зали и живата експозиция на Регионалния природонаучен музей; вълнуващо огнено шоу и много творчески работилници в Капана фест са една част от интересните преживявания на групата по време на лагера.

    По време на лагера бяха раздадени общо 24 рекламни флаери и 20 бр.химикалки, съпроводени с устни обяснения и разговори относно дейностите по проекта с цел повишаване информираността на местната общност относно финансовия принос, предоставен от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

TOP