МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


На 08.06.2020 г се проведе заключителна онлайн конференция с участието на малки и големи участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обединихме се около изводите кои са най-полезните и дълготрайни резултати от въвеждането на трите програми, които обхващат обучението в умения за самостоятелен живот; професионалната ориентация и подобряването на взаимоотношенията с близки и роднини:

За участниците в проекта – деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип в София и Пловдив, най-запомнящо и полезно от проекта са лагерите в Пловдив; изработването на уникални сувенири, бижута, поздравителни картички и др. в Арт ателието и ползотворното за всички ателие „Готварство“, в което се научиха да приготвят и лесни, и не толкова лесни ястия и сладкарски изделия!

TOP