Агапедия Пловдив

Фондацията предоставя социална слуга чрез лиценз за Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и деца от семейства в неравностойно социално положение.

Екипът на фондация „Агапедия България” - клон Пловдив се състои от инициативни и сърцати млади хора. Основната дейност на фондацията е работа с деца, лишени от родителска грижа от 0 до 18-годишна възраст, отглеждани в институции и деца в риск на територията на гр. Пловдив и област Пазарджик.
Част от социалните услуги, които фондацията извършва, се провеждат в специално устроен детски център в гр. Пловдив.
Целите, които екипът на фондация «Агапедия България», клон Пловдив, преследва са:

  - по- голяма заинтересованост от учебните занимания;
  - по-редовно посещаване на часовете в училище и стремеж за успешно завършване на учебната година;
  - намалени брой отсъствия и лоши оценки в училище;
  - по- добри комуникативни умения ( устни и писмени);
  - практически компютърни умения;
  - повишаване на самочувствието и увереността на децата в собствените им възможности;
  - подобряване на социалните умения и как да се справят успешно с всекидневните житейски трудности;
  - повишаване на лична хигиена и здравна култура на децата;
  - придобиване на отговорност да се грижат за себе си и да разрешават своите финансови, материални и здравословни проблеми;
  - възпитаване в християнски и етични принципи, които ще помогнат на децата да израснат като морално отговорни личности.
TOP