Дарения

Банка: Уни Кредит Булбанк
Фондация "Агапедия-България"
Дарение: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 6 до 18 години
В лева: BG77 UNCR 7527 1080 7807 14 BGN
В евро: BG21 UNCR 7527 1480 7807 19 EUR

Данъчни облекчения за юридически лица:
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица
Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

TOP