Blog Category

Проект "Да пораснеш е мисия"

Като част от планираните дейности към проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, 20 деца и младежи, настанени в ЦНСТ-та в София и Пловдив посетиха няколко културни събития и творчески работилници, включени в програмата на фестивала "Есенен салон на изкуствата - Пловдив, 2018".

По време на тридневния престой, те разпространиха 46 рекламни флаери към проекта с цел повишаване информираността на местната общност относно финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

По време на включването на ...

Прочети
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СОФИЯ


На 17 юли, 2018 година се проведе първата информационна среща за 10 деца, настанени в резидентни услуги в град София, които ще участват в проекта „Да пораснеш е мисия“.

Под формата на дискусия те се запознаха подробно с целите на проекта, графика на дейностите и събитията през следващите два месеца.

Ръководителят на проекта отговори на всички въпроси, провокирани от информацията и им раздаде рекламни тениски и шапки, които ще носят на събитията в общността с цел популяризиране на проекта.

Прочети
План график дейности


Проект „BG05M9OP001-2.009-0006 „Да пораснеш е мисия“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестицион

Прочети
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Във връзка с осъществяването на проект BG05M9OP001-4.001-0114 „Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“, финансиран от ОП „РЧР“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ Федерация на социалните сдружения в България чрез своя Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ към предлага възможност за обучение на персонала или на бъдещи сътрудници в две направлениe:

Прочети
Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги в София, 04.06.2018

На 4.06.2018 г. се проведе първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София. Събитието беше посветено на качеството на социалните услуги, като беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община.

Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се провежда ежегодно и се организира от Столична община и 30 неправителствени организации с подкрепата на Посолство на Република Франция, Френски културен институт и Лайънс клуб. В рамките на форума бяха представени 16 добри практики на доставчици и соц

Прочети
Проект, финансиран от "Wilo- Foundation" Германия

Фондация „ Агапедия България ”- клон Пловдив стартира проект за период от две години, финансиран от „Wilo- Foundation” Германия. Той има за цел да подкрепи девет деца и младежи отглеждани в специализирани институции и от семейства в неравностойно социално положение. Дейностите по проекта са свързани с техните индивидуални потребности и интереси:

  • изграждане на трудови навици и умения за самостоятелен живот;
  • образователна подкрепа;
  • кулинарни и арт занимания;
  • спортни дейности;
  • професионални курсове и обучения;
  • намиране на подходяща работа с цел устойчивост на младежите на работното мяс
Прочети
Немски пролетен базар

На 15 и 16 май, 2018 г. фондация „Агапедия България“ участва в Немския пролетен базар, който по традиция се провежда в Градската градина на площад „Батенберг“ в София.

Къщичката ни преливаше от най-разнообразни сувенири и бижута: картички с пролетна тематика, цветни детски и дамски гривни, обеци, колиета, пръстени и шноли. Интерес предизвика новият ни артикул – книгоразделител с красиви хербаризирани цветя!

Всички предлагани изделия са изработени от децата, за които се грижим в нашите Центрове за настаняване от семеен тип. Печалбата от продажбите ще бъде използвана изключително и само за раз

Прочети
Проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


От 08.05.2018 г фондация „Агапедия България“ започва да реализира проект чрез предоставяне на подрепа по приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

„Да пораснеш е мисия“ е проект, чиято основна цел е насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение от резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в п

Прочети
Празничен базар на международен женски клуб

За поредна година ни бе предоставена възможността да участваме в празничния базар, организиран от Международния женски клуб, който традиционно се провежда в Експо Център - София. Заедно с пъстротата от национални знамена и носии, бяха представени всички изделия, изработени специално за този базар. Хората с интерес закупуваха сувенирите и бижутата и се радваха на творческите таланти на децата. Част от тях също участваха в продажбата и добавяха блясък в общуването с гостите на базара.
Благодарни сме на всички дами от МЖК за ежегодната подкрепа и постоянното партньорство – вече цели 9 години! ...

Прочети
TOP